Tjänster

Tjänster

Våra miljötjänster sträcker sig över ett brett område och efterfrågas inom olika branscher, t.ex. bygg-­ och fastighetssektorn, tryckeri, dagligvaruhandeln, åkeri, mode, lokalvård, hamn-­ och kommunal verksamhet.

Företaget erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom till exempel:

Ledningssystem 

ViaTellus har en bred kompetens och erfarenhet av att bygga upp, implementera och utveckla miljöledningssystem som bygger på kraven i miljöstandarden ISO 14001, EMAS och miljödiplomering. ViaTellus är företagsinriktat och har god förståelse för de kommersiella villkoren. Vi utgår ifrån ert företags syfte med miljöarbetet och anpassar arbetet därefter.

För det mindre företaget kan ett enklare miljöledningssystem, t.ex. miljödiplomering, vara intressant.

Utbildning

ViaTellus genomför skräddarsydda utbildningar inom miljö och är duktiga på att angripa miljöfrågan så att den berör var och en. Utbildningen ska vara direkt tillämpbar i verksamheten och anpassas till deltagarnas nivå. Vi gillar att engagera och inspirera åhörarna genom diskussioner och praktiska övningar.

För er som håller på och miljödiplomerar er finns en särskilt framtagen miljödiplomeringsutbildning.

Miljörevision

Vi har en stor erfarenhet av att hålla miljörevisioner för verksamheter som vill miljödiplomera sig. Förutom själva revisionen kommer vi alltid med flera förbättringsförslag som ger ny energi i ert fortsatta miljöarbete. ViaTellus är upphandlad av miljöförvaltningen i Göteborg att hålla tredjeparts revisioner.

Miljöutredning

För att ert företag ska fokusera på de områden som påverkar miljön mest är det viktigt att genomföra en miljöutredning. Här kartläggs även vilken miljölagstiftning som ni berörs av.

Kontroll av lagefterlevnad

Många verksamheter har laglistor anpassade till sin verksamhet, men är dåliga på att följa upp och säkerställa att lagkraven följs ute i verksamheten. ViaTellus utgår från er laglista och gör en kontroll av lagefterlevnad på plats i er verksamhet.

Internrevision

En intern miljörevision ska genomföras av en oberoende part, vilket många gånger är svårt och resurskrävande att skaffa fram inom företaget. Ibland kan det även vara lättare att få gehör för hur väl verksamhetens miljöarbete†egentligen fungerar om man tar in någon utanför organisationen. ViaTellus genomför strukturerade och resultatinriktade revisioner med fokus på en lärorik engagerande och intressant stund för de anställda.

Krav vid upphandling

För många företag ligger en betydande del av miljöpåverkan i de produkter eller tjänster som köps in. ViaTellus kan hjälpa er med att ta fram miljökrav vid upphandling av leverantörer och entreprenörer.

Stöd till miljöchef

Vi lånar ut miljökompetens när ni behöver förstärkning under kortare eller längre tid. Vår resurs kan verka som miljöchef, miljösamordnare eller miljöexpert och stötta ert företag när ni har extra hög belastning.